Loading color scheme

Η ΈΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

TPL_IN

Επιστολή απέστειλε η ‘Ενωση Γονέων των Αχαρνών προς τη Δημοτική αρχή, και τις Δημοτικές παρατάξεις , αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν από τις καθυστερήσεις και την ολιγωρία των υπευθύνων για τη νέα σχολική χρονιά εν’ όψη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών. Η εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο θα είναι υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια από το νέο σχολικό έτος. Για την εφαρμογή της στο Δήμο μας έχει προκύψει, από το 2018, ότι απαιτούνται 23 νέες αίθουσες .

 

Το πρώτο προβληματικό στοιχείο είναι ότι ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αναλαμβάνει την τοποθέτηση/εγκατάσταση 19 νέων αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και τον εξοπλισμό τους ,και 6 παλαιών κακοσυντηρημένων σε υπάρχουσες νηπιακές δομές.

Το δεύτερο προβληματικό στοιχείο είναι ότι παρ’όλο που οι εργασίες έχει εκτιμηθεί  ( με δελτίο τύπου από τη Δημοτική αρχή) ότι θα φτάσουν στο ένα εκατομμύριο ευρώ, η χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων, είναι ύψους 383.200 € και αφορά στο σύνολο των αιθουσών. 

Το τρίτο προβληματικό στοιχείο είναι ότι την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των προτεινόμενων παραρτημάτων θα καλύψει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από την παλαιά επιχορήγηση , χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί οι επιπλέον 25 αίθουσες .

Το τέταρτο προβληματικό στοιχείο είναι ότι αρκετές δομές νηπιαγωγείων αδυνατούν εκ’ των πραγμάτων να φιλοξενήσουν χωροταξικά τις λυόμενες αίθουσες.

Η επιστολή της ένωσης γονέων καταλήγει σε καίριες συστάσεις περί πρόβλεψης και σχεδιασμού:

  1. Να εξασφαλιστούν πιστώσεις για την υλικοτεχνική υποδομή των Νηπιαγωγείων
  2. Να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων σύγχρονων Νηπιαγωγείων
  3. Να δοθούν άμεσες λύσεις συνολικά στο κτιριακό με ενοικίαση κατάλληλων χώρων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και ανέγερση κτιρίων. Σήμερα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε πως προχωρά ο σχεδιασμός που μας έχει ανακοινωθεί από το Δήμο.

Διαβάστε την επιστολή

Αχαρνές, 28 / 6 / 2020
Αρ. Πρωτ: 30
Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών,
κα Χριστίνα Κατσανδρή, Πρόεδρο Δ.Σ.
Κοιν: - κο Σ. Βρεττό, Δήμαρχο Αχαρνών
- Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αχαρνών
- Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Αχαρνών

Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες/Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αναφορικά με το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη λήψη απόφασης για «Δημιουργία παραρτήματος
22ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών και 25ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών »και λαμβάνοντας
υπόψη τα κάτωθι σχετικά:
1) Το άρθρο 33 παρ. 4 του Ν. 4521/2018 όπου ορίζεται ότι, η φοίτηση των νηπίων 4 ετών
γίνεται σταδιακά υποχρεωτική από το σχολικό έτος 2018-19 και σε κάθε περίπτωση
εντός τριετίας, δηλαδή, το επόμενο σχολικό έτος 2020-21, η Δίχρονη Προσχολική
Αγωγή και Εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο θα είναι υποχρεωτική σε όλη την
επικράτεια.
2) Την εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας
3) Την υπ’ αριθμ 2/31-5-2019 πράξη της τριμερούς επιτροπής για την εφαρμογή της
υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής στο Δήμο μας, από την οποία
προκύπτει ότι απαιτούνται 23 νέες αίθουσες
4) Το από 25/4/2020 Δελτίο Τύπου του Δήμου Αχαρνών με τίτλο «Έτοιμη η πρόταση 19
νέων αιθουσών του Δήμου Αχαρνών για τη Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση»
στο οποίο αναφέρεται ότι ….« σύμφωνα με τον σχεδιασμό του και σχετικά με το
ζήτημα της στέγασης, ο Δήμος περιλαμβάνει την εγκατάσταση 19 νέων
αιθουσών ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής με τους απαραίτητους βοηθητικούς
χώρους και τον εξοπλισμό τους, που θα καλύψουν τις ανάγκες, ενώ ως προς το
κόστος οι εργασίες εκτιμά ότι θα φτάσουν στο ένα εκατομμύριο ευρώ»
5) Την με αριθ. πρωτ. 17051/13-5-2020 (αριθ.Πρωτ. ΥΠΑΝΕ865/46092/12-5-2020)
απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37) με την
οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προς το Δήμο μας για «Προσωρινές
εγκαταστάσεις στέγασης, κατασκευή βάσεων έδρασης αιθουσών, επισκευή
υφιστάμενων αιθουσών και προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων του Δήμου
Αχαρνών βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) ύψους 383.200 €
6) Το από 15/5/2020 Δελτίο Τύπου μας για την Προσχολική Αγωγή που αφορούσε στην
ενημερωτική συνάντηση της 12ης Μαΐου 2020 που πραγματοποιήσαμε με τον
Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Παιδείας και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι :
η ψήφος της Ένωσης Γονέων στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ήταν
αρνητική
για τους εξής λόγους :
α) οι 6 αίθουσες που προτείνονται στην εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας και
βρίσκονται δίπλα στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο έχουν
ζητηθεί χρόνια τώρα από τη Δ/νση του εν λόγω σχολείου για λειτουργία
εργαστηρίων.
Στο συγκεκριμένο αίτημα έχει αναφερθεί ουκ ολίγες φορές η εκπρόσωπός μας
σε προηγούμενες συνεδριάσεις της ΔΕΠ, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα
να υλοποιηθεί καθώς το συγκεκριμένο σχολείο και λόγω της ιδιαιτερότητας
του χρήζει μεγαλύτερης ανάγκης των αναφερομένων αιθουσών.
Αντ’ αυτού προτείναμε τα παραρτήματα της εισήγησης να λειτουργήσουν
στις αίθουσες που είναι δίπλα στα Νηπιαγωγεία, όπου λειτουργούσε
παλαιότερα το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και τώρα τις χρησιμοποιεί η ΔΗΦΑ,
θεωρώντας ότι έτσι, εκτός του ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα το εκπαιδευτικό
προσωπικό καθώς και οι γονείς των προνηπίων /νηπίων, ως λύση είναι πιο
άμεση και φυσικά με λιγότερο κόστος, γιατί…
β) Η χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων
ύψους 383.200 € (σχετ. Νο.4) αφορά στο σύνολο των αιθουσών που θα
τοποθετηθούν για την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και όχι
μόνο στις 6 αίθουσες που αναφέρει η εισήγηση, το οποίο μας διευκρινίστηκε
προφορικά αν και το ζητήσαμε και γραπτώς, από το Τμήμα Παιδείας.
Εύλογα λοιπόν προκύπτει το εξής ερώτημα : Το 1.000.000 € που αναφέρει το
Δελτίο Τύπου του Δήμου από πού προκύπτει? Μήπως υπάρχει ξεχωριστή
χρηματοδότηση από την Κτ. Υπ. Α.Ε. την οποία δεν γνωρίζει το τμήμα
Παιδείας ?
γ) Στην εισήγηση επίσης αναφέρεται ότι «Την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των προτεινόμενων παραρτημάτων θα καλύψει η Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών από τις
επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες αποστέλλονται για το
σκοπό αυτό»
Αντιλαμβάνεστε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα
κληθεί να συμπεριλάβει στις κατανομές της επιπλέον 25 αίθουσες από το ποσό
της σημερινής ετήσιας επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών όπερ
σημαίνει μείωση των λειτουργικών σε όλα τα σχολεία της Α’ Βάθμιας
Εκπαίδευσης με αντίκτυπο φυσικά στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών
μονάδων.
Άραγε έχει υπάρξει μέριμνα να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης από το
Υπουργείο Εσωτερικών ?
Έχουν γίνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς Σχολικής
Επιτροπής?
Βρισκόμαστε πλέον στο παρά πέντε. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά και δεν έχει γίνει ουσιαστικά
τίποτε.
Το έχουμε επισημάνει επανειλημμένως και θα το ξαναεπισημάνουμε ότι αν δεν αλλάξουν
ριζικά τα δεδομένα σε σχέση με τη σχολική στέγη των νηπιαγωγείων, ο Δήμος μας θα είναι
ένας από τους ελάχιστους Δήμους, ίσως και ο μοναδικός, που δεν θα εφαρμοστεί η Δίχρονη
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση ούτε φέτος, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν συμβεί αυτό θα έχουμε άλλη μια θλιβερή «πρωτιά» που, εκτός των
άλλων, δημιουργεί και συνθήκες ανισότητας στην πρόσβαση των παιδιών στο δημόσιο
σχολείο.
Η θεσμοθέτηση της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια
άμεσα, αποτελεί τεράστιας σημασίας ζήτημα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 – 5 ετών, καθώς
πρώτα και κύρια η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι μία παιδαγωγική και
κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά στην ανάπτυξη, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση του
παιδιού και συντελεί στην κατάλληλη προετοιμασία και ομαλή μετάβαση στην Α΄
Δημοτικού.
Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με τον
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της, εξασφαλίζει την εξομάλυνση των ανισοτήτων και
λειτουργεί αντισταθμιστικά για παιδιά που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά
περιβάλλοντα, αίροντας ταυτόχρονα την κοινωνική αδικία προνήπια να έχουν την τύχη να
φοιτήσουν σε δημόσια Νηπιαγωγεία ενώ άλλα να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Η συνύπαρξη των νηπίων α’ και β’ ηλικίας (προνήπια) και οι μεικτές ομάδες που
δημιουργούνται είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνικοσυναισθηματική και την
πνευματική/διανοητική ανάπτυξη των παιδιών.
Από την άλλη πλευρά, με την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης θα απελευθερωθούν θέσεις για παιδιά έως 4 χρονών στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς, ώστε κάποια στιγμή κάθε παιδί να έχει θέση σε δημόσιες δομές
προσχολικής αγωγής.
Από την πλευρά μας υποστηρίζουμε τη θέση της άμεσης εφαρμογής της Δίχρονης
Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και στο πλαίσιο
αυτό και στο Δήμο Αχαρνών, όμως θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
ανατραπεί η σημερινή αρνητική κατάσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο να :
1. Να εξασφαλιστούν πιστώσεις για την υλικοτεχνική υποδομή των Νηπιαγωγείων
2. Να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων σύγχρονων Νηπιαγωγείων
3. Να δοθούν άμεσες λύσεις συνολικά στο κτιριακό με ενοικίαση κατάλληλων χώρων
και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και
ανέγερση κτιρίων
Σήμερα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε πως προχωρά ο σχεδιασμός που μας έχει ανακοινωθεί
από το Δήμο.
Τι άλλα δεδομένα έχουν προκύψει;
Ποια είναι η θέση και ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής αλλά και όλων των
Δημοτικών Παρατάξεων;
Πέρα από τις γενικές τοποθετήσεις επί της αρχής, σε σχέση με την αναγκαιότητα της
Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο, που έχουν
και αυτές την αξία τους, θα επιμείνουμε σε συγκεκριμένο προγραμματισμό και
χρονοδιάγραμμα.
Δηλώνουμε από την πλευρά μας ότι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα σταθερά στην
κατεύθυνση διεκδίκησης όλων των απαραίτητων μέτρων για να υλοποιηθεί σωστά ο θεσμός
της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, καθώς ανησυχούμε για την διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας των νηπιακών δομών και φυσικά για την ασφάλεια των προνηπίων και νηπίων.
Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ελένη Μότσια
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κυριακή Ασλανίδη